Keserumpunan bahasa dan orangnya

PROFESOR Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar menjelaskan, lazimnya, apabila orang bercakap tentang keserumpunan bahasa, maksudnya terbatas kepada adanya persamaan antara bahasa yang dapat dilihat secara lahir.

Katanya, “Misalnya, ada persamaan antara bahasa Iban rumah dengan bahasa Melayu rumah, atau nama bahasa Iban panjai dengan bahasa Melayu panjang. Juga cara menghitung orang Iban sama dengan cara menghitung orang Melayu. Jika orang Melayu menghitung dari satu hinga kepada ribu, demikian juga halnya dengan orang Iban.”

Pada masa yang sama jelasnya, terdapat juga perbezaan antara kedua-dua bahasa ini, terutama sekali dalam kosa katanya. Berdasarkan hitungan leksikostatistik (yang dilakukan pada kosa kata asasi atau basic core vocabulary), antara bahasa Iban dengan bahasa Melayu terdapat kira-kira 65 peratus persamaan.

Persamaan ini jauh lebih tinggi daripada bahasa Iban, lebih dekat dengan bahasa Melayu dibandingkan dengan perkaitan antara bahasa Melayu dengan bahasa Jawa, katanya dan menambah, perbandingan yang seperti ini boleh dilakukan ke atas mana-mana bahasa yang berasal dari keluarga atau rumpun yang sama.

“Ciri-ciri persamaan antara bahasa merupakan petunjuk warisan bersama, yakni ada nenek moyang yang sama. Dalam jargon linguistik bahasa-bahasa itu berasal dari bahasa purba (proto-language) yang sama. Perbezaan pula menggambarkan perkembangan yang berlaku pada tiap-tiap bahasa itu mereka berpisah satu sama lain dan dengan demikian bermigrasi meninggalkan kawasan induk.

“Sebenarnya bahasa tidak berpisah dengan sendirinya. Yang berpisah itu adalah penuturnya. Mereka bermigrasi meninggalkan tempat asal dan mencari tempat kediaman yang lebih selesa bagi diri dan keluarga.

“Mereka keluar dari tempat asal secara berpuak-puak dan mendirikan komuniti bahasa yang baru di tempat lain. Perkaitan antar abahasa-bahasa serumpun bermakna bahawa pada suatu masa dahulu kala, bahasa-bahasa ini mempunyai bahasa induk yang sama,” katanya.

Kefahaman antara komuniti

Kata Asmah, “...para penyelidik lingustik berminat mengkaji bahasa-bahasa serumpun dari segi sistem bahasa: fonologi (bunyi), nahu, dan perbendaraan kata. Mereka menghasilkan penulisan yang lengkap (dalam bentuk tesis dan buku). Dari usaha mereka itu, timbullah hasil-hasil lain seperti kamus, buku-buku untuk pengajaran bahasa dalam kelas POL, dan juga lebiuh akademik, iaitu karya-karya perbandingan bahasa, yang juga meliputi rekonstruksi bahasa induk.”

Semuan hasil kajian jelasnya, memang baik dan membantu dalam memperkenalkan bahasa komuniti-komuniti serumpun kepada masyarakat Malaysia pada amnya. Usaha-usaha itu patut diteruskan, dan boleh dianggap sebagai usaha dalam kajian bahasa-bahasa serumpun di Malaysia.

“Kebanyakan ahli lingustik yang mengusahakan kajian yang seperti ini tidak memahami bahasa yang dikaji itu. Kepakaran mereka terletak pada pengetahuan tentang sistem dan struktur bahasa. Dari segi makna bahasa, barangkali mereka memahami perkataan-perkataan secara terpisah, dan luar dari konteks penggunaannya.

“Jika mereka dapat bercakap dalam bahasa yang dikaji, pengetahuan bahasa hanya sekadar menggunakan ayat-ayat mudah dalam pertuturan sahaja. Kefahaman yang lebih mendalam tentang cara berfikir, perasaan dan emosi, dan juga aspek-aspek yang halus dalam budaya komuniti yang dikaji itu tidak ada, disebabkan mereka tidak betul-betul mencuba mendalami bahasa komuniti berkenaan,” jelasnya.

Utusan Sarawak, 8 Januari 2011

No comments: