Kota budaya, citra sejagat: Kota bernama Malaysia

RADIN AZHAR AHMAD

KOTA yang dihuni oleh kepelbagaian kaum dan budaya sebenarnya adalah bangsa Malaysia yang hidup berteraskan kepada nilai-nilai kenegaraan dan kehidupan yang dikongsi bersama, kata Mohd Azri Ibrahim menjelaskan Kota Budaya, Citra Sejagat Masyarakat Majmuk Malaysia di Pentas Global.

“Ini bermakna, proses kehidupan masyarakat adalah berteraskan kepada peraturan dan undang-undang sebagai garis panduan kepada setiap rakyat Malaysia untuk menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Juga, pada masa yang sama ditadbir oleh jentera pentadbiran negara yang diiktiraf dan terbukti berjaya.”

Di samping itu jelasnya, kejayaan kota (Malaysia) dan perkongsian budaya yang harmoni dapat memastikan penerimaan masyarakat antarabangsa terhadap nilai-nilai dan budaya yang dianggap sebagai citra sejagat dan cara hidup yang sempurna di Malaysia.

“… penulis ingin menegaskan dan menjelaskan bahawa penekanan ialah Malaysia yang dianggap sebagai kota mempunyai anggota masyarakat yang pelbagai kaum dan amalan budaya yang berbeza-beza.

“… tetapi, kehidupan kota di Malaysia adalah berada dalam keadaan yang membanggakan, baik di peringkat Malaysia. Juga dapat membantu ke arah mewujudkan sebuah kota dengan nilai dan amalan budaya yang dapat diterima pakai di peringkat global (penerimaan yang berbentuk sejagat).”

Menurutnya, matlamat negara ke arah pembinaan bangsa di Malaysia merupakan satu matlamat yang baik dan seharusnya mendapat sokongan daripada semua lapisan masyarakat.

Cabaran pertama dalam Wawasan 2020 katanya, jelas bermatlamatkan “mewujudkan sebuah negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama.

“Ia mesti menjadi sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.”

Usaha kerajaan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang maju di samping perkongsian nilai-nilai budaya kebangsaan harus dilihat dalam konteks pendekatan politik Malaysia, tambahnya.

“Ini bagi memastikan fahaman tentang matlamat ini lebih jelas dan langkah-langkah yang lebih pragmatik dapat diambil.

“Pendekatan etnik (masyarakat majmuk dan mempunyai pelbagai budaya) dilihat sebagai pendekatan yang popular dan relevan dengan iklim politik Malaysia.

“Sejarah pengkajian politik dan mayarakat Malaysia menunjukkan pendekatan ini masih dominan. Signigfikannya pendekatan ini telah mempengaruhi dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dan isu-isu yang dibangkitkan dalam negara.”

Pendekatan etnik dalam politik Malaysia adalah perlu difahami bagi merealisasikan matlamat pembinaan negara bangsa yang didokong oleh keharmonian hidup rakyat yang berbilang bangsa, keturunan, budaya, agama dan sebagainya.

Kata Mohd Azri, “Ini kerana pemisahan kaum dan konflik dalam sesebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia harus dikurangkan atau dihapuskan. Sentimen primordial yang kuat dalam diri sesuatu kaum tidak harus melangkaui batas kepentingan negara.”

Pembinaan bangsa katanya, adalah satu proses jangka panjang dalam mewujudkan integrasi politik dan proses itu berlanjutan dari masa ke masa.

Tujuan pembinaan bangsa ini adalah untuk memastikan bangsa itu terus kekal dalam keadaan yang sepadu, sejahtera dan tenteram. Matlamat ini seharusnya dapat dikongsi bersama dalam bentuk kesetiaan dan rasa kecintaan terhadap bangsa Malaysia yang mendalam, katanya.

“Sesungguhnya senario yang dilalui oleh negara dan bangsa Malaysia dewasa ini adalah akibat daripada proses sejarah yang telah berlaku sehingga kini.

“Jika dilihat pada struktur politik negara, sekalipun sistem demokrasi berparlimen menjadi amalan negara, namun citra pemerintahan adalah berbeza dengan negara lain.

“Malaysia mempraktikkan pemilihan Yang Dipertuan Agong yang tidak berlaku di mana-mana negara lain. Begitu juga, Malaysia mempunyai perlembagaan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Malaysia dan menjunjung rukun negara iaitu Keluruhan Perlembagaan.”

Penerimaan rakyat Malaysia (bangsa Malaysia yang pelbagai kaum dan budaya) katanya, adalah positif, iaitu bangsa Malaysia menerima ketertiban perlembagaan (termasuk isi kandungannya) sebagai pegangan asas berbanding perasaan perkauman atau berteraskan identiti sesuatu kaum.

Aspek sastera tambahnya, turut membuktikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara kota yang sangat menekankan aspek karya dalam penulisannya.

Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu telah memperkatakan beberapa konsep penting seperti daulat, tulah, derhaka, setia dan sebagainya.

“Konsep ini masih cukup kuat pegangannya dalam masyarakat Melayu terutamanya yang berkaitan dengan hubungan orang Melayu dengan raja dan pemerintah.

“Malah aspek budaya seperti budaya atau adat merisik, meminang, perkahwinan, berkhatam, dan sebagainya ada dalam karya tersebut.

“Malah nilai-nilai adat atau budaya yang berteraskan Islam ada juga dinyatakan dalam karya tersebut. Dengan ini jelas bahawa nilai budaya dan adat yang ditonjolkan dalam karya di atas adalah bersifat kemasyarakatan (tanpa mengira kaum dan agama) dan ternyata nilai-nilai budaya tersebut dapat ditonjolkan kepada masyarakat luar atau bersifat universal.”

Jika dilihat karya Senjakala, jelas bagaimana nilai kasih sayang seorang ayah terhadap anak dan seorang anak terhadap ayah adalah pada tahap yang cukup tinggi.

“Ini bermakna, budaya masyarakat adalah baik dan ia dapat diterima oleh semua masyarakat baik di Malaysia atau di peringkat sejagat. Oleh itu, nilai kasih sayang seharusnya sentiasa diserapkan di dalam diri seseorang warganegara baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.”

Jelasnya, antologi puisi Kota Asas Tamadun Bangsa dan Kota Kita Wajah Kita banyak memaparkan sebagaimana sebuah kota mempengaruhi kehidupan dan budaya sesebuah kota.

Nilai seperti kerakusan, kemelaratan, kemiskinan, kepayahan, kesombongan, kealpaan dan sebagainya banyak dipaparkan sebagai nilai yang bertentangan dengan budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia.

“Namun begitu, budaya dan nilai-nilai yang dianggap positif dan bersifat sejagat banyak juga dinyatakan dalam karya tersebut seperti kasih sayang, keberanian, keinsafan, ketabahan, kekeluargaan, keagamaan dan sebagainya.

“… ini jelas membuktikan bahawa budaya dan nilai-nilai hidup masyarakat kota atau masyarakat majmuk di Malaysia adalah baik dan boleh dijadikan contoh. Manakala yang tidak baik seharusnya menjadi ingatan kepada masyarakat kota.”

Bersambung

(Utusan Sarawak, 28 Februari 2008)

No comments: