Kota budaya, citra sejagat: Kota bernama Malaysia

RADIN AZHAR AHMAD

KOTA yang dihuni oleh kepelbagaian kaum dan budaya sebenarnya adalah bangsa Malaysia yang hidup berteraskan kepada nilai-nilai kenegaraan dan kehidupan yang dikongsi bersama, kata Mohd Azri Ibrahim menjelaskan Kota Budaya, Citra Sejagat Masyarakat Majmuk Malaysia di Pentas Global.

“Ini bermakna, proses kehidupan masyarakat adalah berteraskan kepada peraturan dan undang-undang sebagai garis panduan kepada setiap rakyat Malaysia untuk menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Juga, pada masa yang sama ditadbir oleh jentera pentadbiran negara yang diiktiraf dan terbukti berjaya.”

Di samping itu jelasnya, kejayaan kota (Malaysia) dan perkongsian budaya yang harmoni dapat memastikan penerimaan masyarakat antarabangsa terhadap nilai-nilai dan budaya yang dianggap sebagai citra sejagat dan cara hidup yang sempurna di Malaysia.

“… penulis ingin menegaskan dan menjelaskan bahawa penekanan ialah Malaysia yang dianggap sebagai kota mempunyai anggota masyarakat yang pelbagai kaum dan amalan budaya yang berbeza-beza.

“… tetapi, kehidupan kota di Malaysia adalah berada dalam keadaan yang membanggakan, baik di peringkat Malaysia. Juga dapat membantu ke arah mewujudkan sebuah kota dengan nilai dan amalan budaya yang dapat diterima pakai di peringkat global (penerimaan yang berbentuk sejagat).”

Menurutnya, matlamat negara ke arah pembinaan bangsa di Malaysia merupakan satu matlamat yang baik dan seharusnya mendapat sokongan daripada semua lapisan masyarakat.

Cabaran pertama dalam Wawasan 2020 katanya, jelas bermatlamatkan “mewujudkan sebuah negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama.

“Ia mesti menjadi sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.”

Usaha kerajaan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang maju di samping perkongsian nilai-nilai budaya kebangsaan harus dilihat dalam konteks pendekatan politik Malaysia, tambahnya.

“Ini bagi memastikan fahaman tentang matlamat ini lebih jelas dan langkah-langkah yang lebih pragmatik dapat diambil.

“Pendekatan etnik (masyarakat majmuk dan mempunyai pelbagai budaya) dilihat sebagai pendekatan yang popular dan relevan dengan iklim politik Malaysia.

“Sejarah pengkajian politik dan mayarakat Malaysia menunjukkan pendekatan ini masih dominan. Signigfikannya pendekatan ini telah mempengaruhi dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dan isu-isu yang dibangkitkan dalam negara.”

Pendekatan etnik dalam politik Malaysia adalah perlu difahami bagi merealisasikan matlamat pembinaan negara bangsa yang didokong oleh keharmonian hidup rakyat yang berbilang bangsa, keturunan, budaya, agama dan sebagainya.

Kata Mohd Azri, “Ini kerana pemisahan kaum dan konflik dalam sesebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia harus dikurangkan atau dihapuskan. Sentimen primordial yang kuat dalam diri sesuatu kaum tidak harus melangkaui batas kepentingan negara.”

Pembinaan bangsa katanya, adalah satu proses jangka panjang dalam mewujudkan integrasi politik dan proses itu berlanjutan dari masa ke masa.

Tujuan pembinaan bangsa ini adalah untuk memastikan bangsa itu terus kekal dalam keadaan yang sepadu, sejahtera dan tenteram. Matlamat ini seharusnya dapat dikongsi bersama dalam bentuk kesetiaan dan rasa kecintaan terhadap bangsa Malaysia yang mendalam, katanya.

“Sesungguhnya senario yang dilalui oleh negara dan bangsa Malaysia dewasa ini adalah akibat daripada proses sejarah yang telah berlaku sehingga kini.

“Jika dilihat pada struktur politik negara, sekalipun sistem demokrasi berparlimen menjadi amalan negara, namun citra pemerintahan adalah berbeza dengan negara lain.

“Malaysia mempraktikkan pemilihan Yang Dipertuan Agong yang tidak berlaku di mana-mana negara lain. Begitu juga, Malaysia mempunyai perlembagaan yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Malaysia dan menjunjung rukun negara iaitu Keluruhan Perlembagaan.”

Penerimaan rakyat Malaysia (bangsa Malaysia yang pelbagai kaum dan budaya) katanya, adalah positif, iaitu bangsa Malaysia menerima ketertiban perlembagaan (termasuk isi kandungannya) sebagai pegangan asas berbanding perasaan perkauman atau berteraskan identiti sesuatu kaum.

Aspek sastera tambahnya, turut membuktikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara kota yang sangat menekankan aspek karya dalam penulisannya.

Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu telah memperkatakan beberapa konsep penting seperti daulat, tulah, derhaka, setia dan sebagainya.

“Konsep ini masih cukup kuat pegangannya dalam masyarakat Melayu terutamanya yang berkaitan dengan hubungan orang Melayu dengan raja dan pemerintah.

“Malah aspek budaya seperti budaya atau adat merisik, meminang, perkahwinan, berkhatam, dan sebagainya ada dalam karya tersebut.

“Malah nilai-nilai adat atau budaya yang berteraskan Islam ada juga dinyatakan dalam karya tersebut. Dengan ini jelas bahawa nilai budaya dan adat yang ditonjolkan dalam karya di atas adalah bersifat kemasyarakatan (tanpa mengira kaum dan agama) dan ternyata nilai-nilai budaya tersebut dapat ditonjolkan kepada masyarakat luar atau bersifat universal.”

Jika dilihat karya Senjakala, jelas bagaimana nilai kasih sayang seorang ayah terhadap anak dan seorang anak terhadap ayah adalah pada tahap yang cukup tinggi.

“Ini bermakna, budaya masyarakat adalah baik dan ia dapat diterima oleh semua masyarakat baik di Malaysia atau di peringkat sejagat. Oleh itu, nilai kasih sayang seharusnya sentiasa diserapkan di dalam diri seseorang warganegara baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.”

Jelasnya, antologi puisi Kota Asas Tamadun Bangsa dan Kota Kita Wajah Kita banyak memaparkan sebagaimana sebuah kota mempengaruhi kehidupan dan budaya sesebuah kota.

Nilai seperti kerakusan, kemelaratan, kemiskinan, kepayahan, kesombongan, kealpaan dan sebagainya banyak dipaparkan sebagai nilai yang bertentangan dengan budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia.

“Namun begitu, budaya dan nilai-nilai yang dianggap positif dan bersifat sejagat banyak juga dinyatakan dalam karya tersebut seperti kasih sayang, keberanian, keinsafan, ketabahan, kekeluargaan, keagamaan dan sebagainya.

“… ini jelas membuktikan bahawa budaya dan nilai-nilai hidup masyarakat kota atau masyarakat majmuk di Malaysia adalah baik dan boleh dijadikan contoh. Manakala yang tidak baik seharusnya menjadi ingatan kepada masyarakat kota.”

Bersambung

(Utusan Sarawak, 28 Februari 2008)

Karya sastera tebalkan integriti budaya

RADIN AZHAR AHMAD

KARYA sastera yang tertuang melalui bahasa apa-apa pun termasuk bahasa Melayu menjadi wadah integrasi budaya. Karya sastera adalah satu bentuk budaya karya berupa lisan mahupun tertulis yang berupa dongeng, novel, puisi, prosa dan sebagainya yang merupakan hasil sasterawan baik individu, kelompok atau tradisi turun-menurun.

“Di luar arus utama, tertulis yang kita sebut klasik di Indonesia, sebahagian besar cerita dan nyanyian rakyat masih hidup dan tinggal sebagai bentuk sastera lisan sampai kini,” kata Drs. Fl. Sudiran S.PD.

Menurutnya, banyak jenis sastera itu telah dirakam dalam tulisan selama puluhan tahun, tetapi sebahagian besar masih tergolong dalam karya tidak tertulis yang tersimpan dalam ingatan pencerita dan pembaca puisi profesional atau amatur yang hanya boleh dinikmati apabila mendengarnya.

“Tidak dilebih-lebihkan, jika dikatakan bahawa ribuan bahan sastera lisan epik dan lirik masih ada sebagai hasil budaya yang hidup terucap dalam bahasa yang ratusan jumlahnya di Indonesia, khususnya dalam kelompok masyarakat di pedalaman yang belum tertembus oleh lalu lintas moden.

“Sedangkan banyak masyarakat di deda dan kota kecil menentukan pola kehidupan di Indonesia. Sebanya, 80 peratus penduduk Indonesia tinggal di luar daerah kota. Kita dapat mengabaikan sastera lisan. Bagaimanapun, kita akan menyakini betapa pentingnya apabila kita melihatnya secara sempit dari sudut sastera ataupun lebih luas dari sudut kebudayaan.”

Sastera lisan katanya, dapat dipandang sebagai langkah pertama ke arah perkembangan sastera yang lebih dikenali oleh penghuni kota.

“Caranya, sastera lisan memandang orang, alam dan masyarakat. Kita temukan juga kesahajaan itu pada bentuk pengucapannya, seperti perulangan dinamik estetik dasar yang terkandung dalam bahasa.

“Daya tarik dan kesahajaannya adalah ciri yang mempesonakan dari sastera lisan yang harus diperhatikan dalam menilai sastera,” tambahnya.

Sastera lisan jelasnya, merupakan langkah pertama ke arah bentuk pengucapan sastera yang lebih arif.

Menurut sejarahnya, Drs. Fl. Sudiran S.PD menjelaskan, sastera lisan adalah sejenis sastera yang harus diketengahkan sebelum memasuki daerah khas saster, iaitu daerah sastera tertulis.

Katanya, “Indonesia mempunyai tradisi sastera tertulis yang lama, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap kesusasteraan pada umumnya sastera lisan harus dieprlakukan sebagai salah satu bahagian yang penting.”

Dilihat dari sudut kebudayaan katanya, sastera lisan adalah pengucapan yang langsung dan serta-merta dari jiwa rakyat biasa yang merupakan lapisan bawah masyarakat.

Kerana itu tambahnya, persamaan pada tema dan gaya dapat ditemukan antara sastera lisan yang berasal dari daerah yang berlainan.

“Dapat diduga bahawa kesamaan itu mungkin ada, tidak sahaja di dalam wilayah Indonesia, tetapi juga dalam lingkungan ASEAN.

“Perbandingan antara cerita rakyat, jenis-jenis puisi, teka-teki dan peribahasa yang ada dalam sastera lisan di negara-negara ASEAN tentu akan menghasilkan keterangan yang menarik mengenai kaitan budaya dan sastera bangsa kita,” ujarnya.

Kumpulan sastera lisan meliputi wilayah yang luas; dari sebelah barat Sumatera hingga bahagian paling timur Indonesia, iaitu Irian Jaya, dan dari selatan, Roti hingga daerha paling utara, Sulawesi, katanya.

“Di samping bertujuan untuk menunjukkan penyebaran sastera lisan di daerah yang luas, perkembangan sastera lisan di Indonesia sampai batas yang paling jauh diharapkan dapat memprlihatkan kaitan yang ada antara sastera lisan di negara ASEAN.

“Kaitan serta persamaan dengan sastera lisan yang berkembang di Malaysia, yang mempunyai dasar pemakaian bahasa yang sama dengan daerah berkebudayaan Melayu di Indonesia cukup jelas.

“Perbandingan antara sastera lisan di negara-negara ASEAN yang lain mungkin akan menimbulkan keinsafan yang sama, iaitu kita memiliki persamaan sekalipun kebudayaan kita berbeza,” jelasnya.

(Utusan Sarawak, 28 Februari 2008)

Modeniti lahirkan keteraturan sosial

RADIN AZHAR AHMAD

“JIKA kita meneliti pendapat yang dikemukakan oleh Lyotard, Derrida dan Foucault, kita dapat merasakan tanggapan dan sikap yang agak berbeda terhadap modernity dan grand narrative.”

Ini apa yang diperkatakan olah Dr. Kamaruddin M. Said menjelaskan Penyuburan Pembinaan Teori dan Kritikan Sastera Timur-Barat di Kalangan Khalayak Sastera tidak lama dahulu.

Katanya, “Lyotard menanggapi modeniti sebagai satu situasi yang telah melahirkan keteraturan sosial (social order) apabila masyarakat Barat berupaya melahirkan naratif aliran utama atau falsafah besar yang berteraskan rasionaliti yang terbika sejak zaman Pencerahan.”

Naratif aliran utama ini jelasnya, sebagai satu totaliti, terhasil dalam bentuk kelahiran perlembagaan, kapitalisme moden, faham demokrasi, dan orientasi nilai sepunya yang dibentuk oleh pelbagai institusi sosial.

“Tetapi Loytard tidak terlalu ‘menyalahkan’ atau melakukan sesuatu untuk menolak naratif aliran utama ini kerana beliau bukanlah seorang aktivis yang memusuhi naratif ini.

“Beliau hanya menyatakan bahawa kondisi pascamoden yang sedang muncul akan melahirkan pelbagai naratif kecil, yang mungkin tidak selari dengan naratif aliran utama, semata-mata kerana kondisi sosial, dan penghasilan serta penyebaran ilmu pengetahuan sedang mengalami perubahan,” katanya.

Derida katanya, memusatkan falsafah dan kegiatan ilmiahnya untuk mendekonstruksikan naratif aliran utama kerana beliau benci kepada logocentrism.

Derida ialah seorang aktivis yang memperkenalkan sikap serta tata cara untuk mencari dan mendedahkan kepincangan wacana sesebuah teks terhasil oleh logocentrism Barat.

“… dan Foucault lebih memusatkan perhatian kepada kelemahan discursive discourse yang juga terhasil oleh naratif aliran utama. Namun begitu, kelebihan Foucault ialah bahawa beliau telah menghasilkan wacananya sendiri mengenai ‘permasalahan” yang tidak diwacanakan oleh naratif aliran utama.”

“Permainan” pascamoden ini jelasnya, masih berterusan dan tidak pasti apakah kesudahannya.

Beberapa persoalan masih belum terjawab. Apakah kondisi pascamoden ini akan mengglobal sepenuhnya? Apakah modeniti benar-benar akan digantikan oleh pascamodentiti secara zero-sum? Apakah pascamoden akan dikalahkan oleh agenda pembinaan negara bangsa oleh kumpulan yang mempunyai kepentingan strategik?

Apakah naratif besar yang mempertahankan sistem nilai dan moral tertentu akan benar-benar dikalahkan oleh naratif pascamoden? Benarkah bahawa kesemua nararif moden itu bersifat diskursif? Apakah modentiti benar-benar menghalang komponen budaya “yang lain” daripada persembunyiannya?

“Pelbagai persoalan ini hanya dapat dijawab menerusi penyelidikan yang berterusan. Apa yang ingin saya katakan ialah bahawa dalam konteks masyarakat kecil, bekas tanah jajahan, dan sedang mengisi zaman kemerdekaannya dengan pelbagai strategi pembangunan dan pembinaan naratif kebangsaan seperti Malaysia, kondisi pascamoden yang lahir adalah begtu ekslusif, urban dan beriroentasikan pengalaman antarabangsa.”

Kondisi pascamoden masyarakat yang sedang mengindustri ini ujarnya, tidak mencetuskan satu bentuk keghairahan intelektual untuk mendekonstruksikan naratif aliran utamanya (yang tidak bersifat diskursif), tetapi lebih cenderung memberikan ilham baru kepada para pengarangnya untuk menghasilkan teks pascamoden sebagai satu bentukmainan intelektual.

“Mainan intelektual dan kepengarangan ini mendapat isinya daripada pengalaman ketika berada di luar negara, seperti yang diperlihatkan oleh Arena Wati dan Anwar Ridhwan,” tambahnya.

Pengertian pasamoden

Walaupun agak sukar untuk mentakrifkan dengan tepat apakah yang dimaksudkan pascamoden, sebenarnya terdapat enam maksud umum yang dikaitkan dengannya.

Pertama, pascamoden dikaitkan dengan satu kategori atau aliran seni yang mula muncul dalam bentuk kritikan dan perdebatan mengenai terbatasnya ruang lingkup modenisme dalam bidang arkitektur, dan kemudiannya menjangkit kepada bidang seni tampak dan kesusasteraan.

“Aliran seni pascamoden ini dianggap sebagai kelahiran baru dari segi bentuk dan genre yang mencampur-gaulkan pelbagai gaya daripada pelbagai budaya atau zaman. Oleh itu, seni pascamoden dikatakan bersifat leluasa dan bebas daripada ikatan kontekstualitinya,” kata Dr. Kamaruddin M. Said.

Kedua, pascamoden dikaitkan dengan penamatan satu era terdahulu, iaitu era moden, yang telah menghasilkan serta (hanya) mengiktiraf naratif aliran utama yang didakwa relevan pada tahap universal dan yang bermotifkan emansipasi manusia.

“Oleh itu, kelahiran pascamoden dianggap sebagai satu era baru yang meraikan penemuan atau penemuan semula natarif “lain” serta “kelainan” masing-masing yang selama ini telah terpinggir (atau dipinggirkan oleh naratif aliran utama moden).”

Ketiga, pascamoden dikaitkan dengan kelahiran “falsafah baru”, iaitu falsafah contra modernism yang di Perancis dalam dekad ketika golongan intelektual Perancis berhadapan dengan pelbagai kesan yang ditimbulkan oleh peperangan Algeria menentang kolonialisme Perancis (1945-1962), yang dianggap begitu bertenaga mengemukakan tafsiran alternatif terhadap pelbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat.

Keempat, pascamoden dikaitkan dengan kelahiran late capitalism (kapitalisme tahap terkini) yang ditandai oleh kemunculan masyarakat pascaindustri, kepesatan kinsumerisme, dan pertambahan kegiatan syarikat-syarikat multi dan transnasional.

Kelima, pascamoden dikaitkan dengan fenomena galobalisasi yang melahirkan ‘desa global’ dan ‘dunia tanpa sempadan’. Proses globalisasi dikatakan telah dan sedang melahirkan pelbagai budaya global, warga global, imej global, barangan dan perkhidmatan global dan sebagainya.

“Globalisasi yang berlaku serentak dengan terjadinya revolusi terhadap teknologi maklumat dan komunikasi dikatakan telah dan sedang merobah identiti bangsa, bahasa dan budaya, malah persempadanan negara bangsa.”

Keenam, pascamoden dikaitkan dengan ungkapan ‘selepas moden’, iaitu satu proses logik yang berlaku setelah segala hasrat modeniti tercapai.

“Barangkali pengetian keenam ini tidak banyak menimbulkan keleliruan berbanding dengan yang lima di atas.

“Walaupun pengertian pascamoden ini begitu luas, wacana utama yang lazimnya ditekankan oleh kebanyakan pengkaji ialah mengenai sikap penolakan falsafah pascamoden terhadap naratif aliran utama,” katanya.

Dr. Kamaruddin M. Said. menjelaskan, wacana berkaitan kondisi, teori dan mainan pascamoden telah berlangsung di Eropah dan Amerika Syarikat selama 30 tahun.

“Oleh kerana luasnya alam semestakeilmuan yang dicakupi oleh perkataan pascamoden ini, maka kewujudannya, pengaruh, kegunaan, malah kontroversi yang ditimbulkannya sentiasa diperdebatkan oleh para sarjana daripada pelbagai disiplin akademik.

“Wacana ini yang pada mulannya melibatkan pemikiran yang dicetuskan oleh para sarjana dan ahli Falsafah Perancis seperti Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida dan Michael Foucault, kemudiannya telah merebah hampir ke seluruh dunia, termasuklah di negara-negara sedang mengindustri.

“Oleh itu, amat perlu diperkatakan tentang perbedaan kondusi pascamoden Barat yang asli dengan kondisi pascamoden sekunder yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang sedang mengindustri kerana kondisi moden dan pascamoden yang berbeda ini (malah perbedaan modeniti Barat dan modeniti Dunia Ketiga), setakat ini telah melahirkan reaksi, kreativiti dan mainan keilmuan yang berbeda-beda,” tambahnya.

(Utusan Sarawak, 21 Februari 2008)


20 sertai Bengkel Penulisan Skrip Drama Radio

PESERTA Bengkel Penulisan Skrip Drama Radio merakam gambar kenang-kenangan bersama-sama pengendali bengkel serta ahli jawatankuasa Pekasa.

LEBIH 20 peserta menyertai Bengkel Penulisan Skrip Drama Radio anjuran bersama Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak di Bilik Wacana, DBP Cawangan Sarawak pada 2 Februari lalu.

Bengkel sehari itu dilaksanakan dengan inisiatif awal bagi membina dan menghasilkan skrip drama radio bagi tujuan terbitna pihak Radio Televisyen Malaysia (RTM) Sarawak.

Dua objektif bengkel ini ialah pertama, membina karyawan yang mampu menghasilkan skrip drama radio yang baik dan bermutu, dan objektif kedua ialah menampung keperluan dan memperbanyakkan manuskrip drama radio.

Bengkel tersebut dikendalikan oleh Hazami Jahari yang merupakan Ketua Unit Pengembangan Sastera DBP Cawangan Sarawak.

Pengendali kedua ialah Dahiri Saini yang merupakan pendatang baru dalam dunia penulisan skrip. Baru-baru ini memenangi hadiah ketiga Peraduan Menulis Skrip Drama Peringkat Kebangsaan. Selain itu, beliau turut menulis novel, cerpen dan puisi.

Sementara Hajah Latifah Haji Mohd. Shebli merupakan salah seorang penulis skrip drama radio yang cukup aktif dan berkaliber, di samping menulis cerpen dan pantun. Selain skrip drama radio, giat juga menghasilkan skrip drama pentas dan drama tv.

“Kita berasa bangga dengan penyertaan ini. Sememangnya kita mensasarkan ramai penyertaan. Tetapi, apa yang kita utamakan ialah hasil. Tidak mustahil, kesemua peserta ini akan serius menghasilkan skrip drama radio selepas ini,” kata Ketua 1 Pekasa, Ja’afar Haji Hamdan.

Katanya, lebih menarik skrip yang baik dan telah dimurnikan melalui bengkel ini serta diterima oleh pihak RTM Sarawak akan dibayar (setelah tersiar) sekitar RM360.00. Skrip hendaklah bersesuaian dengan penerbitan sekitar 30 minit.

(Utusan Sarawak, Khamis, 14 Fabruari 2008)

Majlis Tahlil oleh Pekasa

SETIAUSAHA 1 Pekasa, Hajah Bibi Sabariah (kiri) bersama-sama suami meraikan kehadiran ahli-ahli Pekasa, staf DBP Cawangan Sarawak serta penduduk Kampung Siol Kandis.

TAHUN lalu, dunia sastera di Sarawak kehilangan dua insan yang begitu banyak menyumbang dalam perkembangan sastera di negeri ini Allahyarham Haji Dahlan Haji Median dan Allahyarham Sarimah Alit telah kembali kerahmatullah.

Pemergian mereka berdua juga kehilangan besar bagi Persatuan Karyawan Sastera Sarawak (Pekasa). Bagi mengenang perjuangan mereka dalam dunia sastera, Pekasa baru-baru ini telah mengadakan Majlis Solat Berjemaah Maghrib dan Isyak serta Doa Tahlil.

Majlis yang disertai ahli Pekasa serta jemputan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Cawangan Sarawak itu diadakan di kediaman Setiausaha 1 Pekasa, Hajah Bibi Sabariah Haji Abang Awet di Kampung Siol Kandis.

“Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Hajah Bibi Sabariah serta suami, Haji Johari Haji Sebli kerana sudi membenarkan kediaman mereka untuk tujuan majlis ini,” kata Ketua 1 Pekasa, Ja’afar Haji Hamdan.

Pembangunan bahasa Melayu menjelang 2020

RADIN AZHAR AHMAD
_________________

ABAD ke-21 adalah abad yang mencabar kesinambungan, kewujudan dan kegemilangan sesebuah peradaban bangsa-bangsa dunia. Asakan gelombang globalisasi, liberalisasi dan pengaruh pasca modenisme sering kali dikaitkan dengan kukuh atau lenyap lupusnya sesuatu bahasa, tradisi persuratan dan budayanya.

Pembangunan bahasa Melayu menjelang 2020 jelas Dato’ A. Azizi Deraman menuntut pembetulan falsafah dan perspektif yang benar, yakni dengan meyakini bahawa pengembangan dan kemajuan ilmu untuk membina peradaban hendaklah dilakukan dalam bahasa sendiri.

Bahasa Melayu katanya berhadapan dengan cabaran strategik, iaitu, pertama, kehilangan konsistensinya untuk melaksanakan program perekayasaan dan penjanaan citra bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa dunia. Strategi baru perlu dirangka bagi pengembangannya yang berkesan.

Kedua, keseriusan negara-negara berbahasa Melayu yakini Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam yang diharapkan dapat berpadu tenaga untuk menjadi peneraju dan pemacu utama kemajuan bahasa Melayu.

“… lebih-lebih lagi dalam konteks merealisasikan hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi Asia Tenggara atau suatu ketika mencapai status bahasa rasmi ASEAN.”

Cabaran strategik ketiga ialah, kelunturan rasa bangga dan ‘megah bahasa’ dalam konteks penyatuan bangsa dan bahasa serumpun antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, setelah ratusan ribu istilah telah diseragamkan melalui kerjasama dalam MABBIM.

Katanya, “Pengisian barunya akan terbantut sekiranya ada perubahan dasar penggunaan bahasa yang tidak tegas atau tidak jelas di mana-mana negara serumpun berbahasa Melayu itu.”

Seterusnya, keempat, kepustakaan ilmu dalam bahasa Melayu khususnya penulisan dan penerbitan buku-buku ilmu dalam bidang sains dan teknologi tidak bergerak sejajar dengan perkembangan ilmu dan pembangunan negara.

“Akibatnya bertambah buruk apabila kerap berubahnya dasar bahasa dalam sistem pendidikan. Institusi-institusi pengajian tinggi mula meminggirkan bahasa Melayu dalam kerja-kerja ilmu sebagai bahasa pengantar kuliah, syarahan, penelitian atau penyelidikan dan penerbitan. Jumlah penulisan dan penerbitan buku dalam bahasa Melayu akan kian mengecil.”

Kelima, gerakan promosi bahasa dan eksport kebudayaan melalui kesalingan kerja melalui program pertukaran lebih banyak program televisyen yang berbudaya atau berbahasa Melayu; mempermudah dan memperbanyakkan aliran buku dan maklumat dalam bahasa Melayu; dan memanfaatkan internet dan multimedia semaksium mungkin di kalangan negara seratnau adalah masih berada di tahap rendah dan penyebaran ke seluruh dunia hendaklah dijadikan agenda serantau dan berpanjangan.

Bahasa jelasnya, adalah asas pembinaan tamadun bangsa dengan kesedaran tanoa diketepikan keperluan umat Melayu dan bangsa Malaysia menguasai bahasa-bahasa utama dunia yang lain.

“Tumpuan perancangan strategik memerlukan tumpuan pemerkasaan ke peringkat antarabangsa dengan suatu daya juang dan komitmen politik ke arah merealisasikan bahasa Melayu berperanan bagi maksud luar negara.

“Gerakan ke arah menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa komunikasi Asia Tenggara; sebagai salah satu bahasa perdagangan rantau; salah satu bahasa komunikasi atau bahasa perdagangan Asia Timur; bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa sidang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersat (PBB) dan terus diperkembang sebagai bahasa pengajian tamadun Melayu di institusi pengajian asing di luar negara seharusnya tidak dilihat sebelah mata.”

Pada hematnya, A. Aziz Deraman menjelaskan, abad ke-21 Dunia melayu haruslah dijadikan abad gerakan bersama mengangkat peradaban serantau dengan keutamaan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa penting dunia.

“Untuk memastikan kejayaannya, maka beberapa tindakan positif yang sudah atau yang sedang diambil atau akan diambil itu hendaklah diberikan tunjangan langsung oleh kerajaan dan dengan kerjasama yang kukuh oleh pelbagai pihak.”

(Utusan Sarawak, Khamis, 14 Februari 2008)