Mengangkat rumpun Melayu Nusantara


Sambungan minggu lepas


"DALAM memperjuangkan bangsa rumpun Melayu: Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia saling bersepakatan dan mempengaruhi antara satu negara dengan negara yang lain," kata Hajah Rasiah Haji Tuah dari Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam.

Mengetengahkan makalah berjudul "Kedudukan Sastera Melayu di Brunei Darussalam: Situasi Mutakhir", Hajah Rasiah menjelaskan, jalinan erat menegakkan kdaulatan bangsa telah menghasilkan kekukuhan perpaduan bangsa dan bahasa.

"Kekukuhan bahasa akan lebih terbentuk dengan pembelajaran dan pengajaran sastera dan akhirnya akan membuahkan bahawa bahasa adalah alat pengucapan kebudayaan sementara kesusasteraan adalah pengucapan masyarakat."

Menurutnya, Brunei seperti juga Malaysia dan Indonesia, peradaban manusia melalui sastera digambarkan dalam citra penulisan sasterawan yang pada keseluruhannya mempunyai lingkungan temanya berkisar tentang kehidupan sosio-budaya masyarakat setempat.

"Pencerna minda dan luahan rasa bersumberkan peradaban manusia sejagat." Kebenaran penggarapan aspek-aspek itu dapat difokuskan kepada persooalan berikut, iaitu "Bagaimanakah sasterawan berjaya mencapai ke arah kedudukan perkembangan sastera Melayu ke tahap mutakhir?" dan "Sejauh manakah kebolehan penulisan sasterawan dapat menjalinkan elemen-elemen budaya atau peradaban manusia ke dalam karya-karya mereka?"

"… kini jelas terjawab dengan penghayatan Muslim Burmat menampilkan kisah yang tersirat dalam novel Makna Sebenar Sebuah Ladang dan kewibawaan beliau sebagai tokoh karyawan sastera di Brunei. Dan, bersesuaian diperkatakan bahawa kredibiliti sasterawan Muslim Burmat dalam berkarya seranding dengan kredibiliti sasterawan serantau dan antarabangsa."

Sementara itu, Mohamad Daud Mohamad dengan judul makalah "Citra Bangsa dalam Sastera Nusantara" pula menjelaskan, meninjau citra bangsa dalam sastera Nusantara ialah suatu persoalan yang sangat kompletif kerana ia dapat ditafsir daripada pelbagai sudut dan aspek.

Justeru itu katanya, dalam mengamati citra atau gambaran atau imej sesuatu bangsa dalam karya kreatif-imajinatif akan menimbulkan pelbagai tanggapan positif dan negatif kerana imej individu manusia yang ditranformasikan ke dalam genre sastera bukan totaliti bangsa yang berkenaan, tetapi mewakili segolongan tertentu sahaja.

"Genre sastera Melayu dalam pertautan humaniora atau sosialis nusantara atau bumintara (istilah Sultan Takdir Akisjahbana) yangberteraskan bahasa Melayu sudah lama diperbincangkan pada sarjana sastera.

"Namun, disebabkan fenomena geografi dan geopolitik yang dipecahbelahkan oleh kolonilisme lampau menyebabkan pertautan yang satu rumpun menjadi renggang.

"Walaupun demikian, sejajar dengan geobudaya dan relativisme budaya yang berakarkan bahasa Melayu, maka sastera Melayu yang mengidentifikasikan jiwa ‘kemelayuan’ terus dapat hidup di beberapa wilayah Melayu seperti Selatan Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia dan Indonesia."

Citra bangsa Nusantara jelasnya, akan terus terlukis dan kekal dalam genre sastera Nusantara selagi para pengarang masih sensitif dan memiliki harga diri serta berani mengungkap fenomena yang wujud dalam masyarakatnya melalui bahasa yang mudah difahami dan dekat dengan diri masyarakatnya, serta tidak mudah tunduk dengan desakan atau ideologi politik praktis.

Pemakalah dari Lhokseumawe, Indonesia, iaitu Hasbullah Ismail pula memberitahu peserta bahawa pada pertengahan abad ke-20, dapat dilihat keadaan pendidikan yang berbentuk sastera di Aceh.

"Di desa masih banyak kita dengar hikayat dalam bahasa Aceh, pantun dan Seulaweut (lagu yang berunsur nasihat) dalam bahasa daerah.

"Tetapi, pada akhir abad ke-20, terutama dalam masyarakat kota, hal tersebut hampir tidak ada. Menjadi persoalan, adakah ini pengaruh teknologi yang semakin canggih atau akibat budaya luar melanda golongan muda? Atau, masyarakat sudah hilang minat?"

Lagu-lagu terkini jelasnya, secara dasarnya bagus tetapi dengan ketiadaan penelitian dan kritikan, kebanyakannya tidak mempunyai ‘ruh’ sehingga kurang bermakna.

"… hal ini kerana, dalam beberapa forum dan artikel bahkan hasil penelitian terhadap sastera baik di Nanggroe Aceh, atau di Sumatera Utara dan di tempat lain, keadaan sastera sedang mengalami ‘kesakitan’ dan murung.

"Hal ini disebabkan kekurangan peneliti atau sasterawan yang mempunyai karisma untuk menggali dan mengkaji sastera itu sendiri. Juga, kurangnya kritikan yang dapat membangkitkan semangat seniman."

Perkara tersebut jelasnya, didedahkan oleh Hasan Sadli melalui tesisnya. "Beliau mengatakan bahawa di Sumatera Utara, Aceh dan Riau, tingkat penciptaan karya sastera lebih produktif jika dibandingkan dengan kritikan serta penelitian. Apatah lagi kritikan terhadap karya sastera moden."

Dato’ Wan Shamsuddin Mohd Yusof dengan makalah "Satu Pembicaraan Khusus Sekitar Fungsi Prosa dan Puisi Tradisional" pula berkata, cerita lisan berbentuk prosa merupakan sebahgain daripada sastera tradisional atau sastera rakyat di samping sastera bertulis yang berkembang sesudah masyarakat Melayu mengenali tulisan.

Ia berperanan sebagai hiburan di samping mengandungi pengajaran dan pengetahuan seperti yang terdapat dalam cerita asal-usul, cerita mergastua, cerita lucu atau jenaka, serta pelbagai metos dan lagenda.

Cerita asal-usul katanya, dianggap paling tertua lahir di kalangan masyarakat silam yang mengisahkan antara lain asal-usul nama sesuatu tempat atau negeri. "Salah satu cerita jenis ini yang agak popular ialah memiliki bentuk bersambung atau berantai seperti juga dengan sastera berbingkai yang berkembang di negara Timur Tengah – arab dan Parsi."

"Sehingga ke zaman moden, walaupun masyarakat sudah mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan, namun semangat cintakan tanah air terus berkekalan. Semangat persaudaraan bagi masyarakat serantau dan serumpun di Nusantara katanya, tetap terus subur."

Mohd. Pitchay Gani Mohd Abd Aziz dari ASAS ’50, Singapura pula menjelaskan, usaha membina manusia ke arah kecemerlangan dan intelektual tinggi dalam pelbagai bidang merupakan satu keperluan dalam order dunia baru.

Kini, penulis tidak lagi mampu mencapai kegemilangan masa lampau dengan hanya dikenali sebagai penulis, sebaliknya, penulis perlu mempunyai ilmu penyelidikan, pentadbiran, penerbitan dan ilmu yang tinggi yang menjana kreativiti dan pemikiran kritis.

"Ciri-ciri tersebut sangat diperlukan dalam sebuah negara seperti Singapura memandangkan sastera bukanlah satu bidang yang sensasi tetapi memerlukan banyak usaha untuk dibangunkan.

"Apatah lagi persuratan Melayu merupakan persuratan minoriti di Singapura. Kemasukan orang asing yang semakin ketara dengan sasaran enam juta penduduk oleh pemerintah Singapura akan mengecutkan lagi persuratan Melayu Singapura.

"Perkara ini dipantulkan dengan sebaik-baiknya oleh Asas ’50 pada alaf baru ini. Maka, rekonstruksi Asas ’50 digerakkan demi mendepani keadaan yang dianggarkan akan berlaku. Dalam konteks peradaban multibudaya, Asas ’50 berusaha untuk memastikan bahawa kewujudan persuratan Melayu diterima, dihormati dan diizinkan penjanannya."

Dalam usaha memanfaatkan budaya pluralistik Singapura, Asas ’50 mengenalpasti ragam dan rentak budaya tersebut lalu mereka semula citra mahawangsa agar selaras dengan keperluan dan perkembangan aliran nasional yang secara tidak langsung mengukuhkan lagi kedudukan dan masa depan persuratan Melayu Singapura.

(Stail Seni Budaya, Utusan Sarawak, 9 Ogos 2007)

No comments: